28 - 29 lutego 2004 r.
FILMY POLSKIE:

Witamy cię panno wiosno
reż.: Witold Żukowski
4 min., 1978

Krótki film z cyklu "Wiosenne obrzędy ludowe". Prezentuje tradycyjne obrzędy związane z nadejściem wiosny - topienie Marzanny, chodzenie z gaikiem. Topienie Marzanny - obrazującej zimę, śmierć, przy wtórze muzyki i śpiewu towarzyszy pojawieniu się nowego życia - gaiku niesionego przez korowód rozśpiewanej młodzieży.

w górę strony


Ulecieć
reż.: Andrzej Różycki

Portret Krystyny Adamskiej - artystki ludowej specjalizującej się w rzeźbie. Film ukazuje bohaterkę przy jej codziennych zajęciach gospodarskich i w trakcie jej twórczej pracy. Dodatkowym elementem informującym o życiu Adamskiej są wspomnienia mieszkańców wsi o bohaterce.W warstwie ilustrującej znajdują się w filmie pieśni ludowe w wykonaniu Krystyny Adamskiej.

w górę strony


Drzewa
reż.: A. Różycki

Film realizowany w różnych regionach kraju dokumentuje rolę drzew w obrzędowości, określonych formach kultu i w świadomości ludzi na wsi. Drzewa takie jak dąb, wierzba, lipa, brzoza, występują tu jako nośniki pewnych archetypicznych treści kulturowych, a ich stała obecność w kulturze jest świadectwem" pamięci pokoleń".

w górę strony


Dziewce z ciortem
reż.: Piotr Szulkin
16 min.

"A w niedzielę z porania..." tymi słowami zaczyna się ballada, jeden z najstarszych zabytków polskiej kultury ludowej, której filmowej transpozycji dokonał reżyser. Treścią ballady są losy dziewczyny, wiejskiej Kasi, która zbyt często uczęszczała do karczmy, prowadziła rozwiązły tryb życia, zamordowała troje nieślubnych dzieci. Pewnej niedzieli z rana, po wyjściu z kościoła, spotyka młodzieńca, który okazuje się diabłem. Porywa Kasię do piekła, aby tam pokutowała za grzechy. Inscenizacja, scenografia i koncepcja obrazu są wierne folklorystycznej koncepcji teatru jasełek, zabarwionego atmosferą moralitetu.

w górę strony


Maska, czyli świat od początku
reż.: Andrzej Różycki

Na przykładzie kilku grup kolędniczych z terenu Polski południowej film zwraca uwagę na symbolikę obrzędów kolędniczych, ich sens wegetacyjny i jego przejawy w obrzędowym kostiumie, masce i charakterystycznych postaciach jak "koza", "turoń" , "Żyd" czy "Turek".

w górę strony


Ludowa wizja kosmosu
reż.: Bolesław Pawica

Filmowy zapis stanu świadomości ludzi współczesnej wsi na przykładzie mieszkańców Wysokiennic k/Głuchowa. Ich wizja natury świata, śmierci i zmartwychwstania jest wynikiem zarówno obserwacji przyrody i silnego z nią związku jak i wpływu systemy wierzeń religijnych. Mimo rozwoju wiedzy i techniki, przemian cywilizacyjnych wyobrażenia tych ludzi na temat kosmosu, sił przyrody nie odbiegają od poglądów ich przodków z przed wieków.

w górę strony


Kalwaria Marii Wnęk
reż : Andrzej Różycki

Kalwaria - miejsce stałego pielgrzymowania malarki Marii Wnęk - ma w filmie swoje symboliczne odniesienie. Jest wyrazem krzyżowej drogi nieprzystosowanej do życia artystki, która w czasie wędrówki do stacji Męki Pańskiej prowadzi swój rozpaczliwy dialog z Panem Bogiem. Dialog towarzysz tez powstawaniu obrazów, które wynikają z głębokiej religijności Marii Wnęk i są jej ucieczką przed światem.

w górę strony


Trombita, róg, gajdy Jana Kawuloka
reż.: Witold Żukowski
13 min

Film pozwala nam prześledzić proces powstawania góralskich instrumentów muzycznych, których piękna forma i precyzyjne wykonanie wzbudzają podziw dla ich twórcy - Jana Kawuloka z Istebnej. Doskonała znajomość i umiłowanie swego rzemiosła, wielka kultura muzyczna i zmysł estetyczny, to cechy twórcy, dające się zaobserwować w jego pracy. W autentycznej górskiej scenerii prezentowane są również walory muzyczne instrumentów.

w górę strony


Beskidzkie palmy wielkanocne
reż. : Andrzej Różycki
17 min, 1983

Film z cyklu "obrzędy i obyczaje" rejestruje fragmenty uroczystości związanych z obchodem niedzieli palmowej w rejonie Beskidów, szczególną uwagą darząc wspaniałe, kilkumetrowej wysokości barwnie zdobione "palmy" wykonywane na ten dzień prze beskidzkich górali. Film ukazuje proces powstawania palmy, jej walory estetyczne i funkcję kulturową, a także jej "życie" po zakończeniu uroczystości kościelnych związanych z prastarymi zabiegami magicznymi wokół gospodarstwa, domu i roli. Film zrealizowano w miejscowościach Lipnica Murowane, Tokarnia, Rabka i Paszyn.

w górę strony


Nieskończoność dalekich dróg
reż.: Andrzej Różycki

Prezentacja twórczości Zofii Rydet, znakomitej artystki fotografika. Obok tytułowego cyklu "Nieskończoność dalekich dróg" oglądamy także dwa inne "Świat uczuć i wyobraźni" i "Zapis socjologiczny". Przy powstawaniu tego ostatniego towarzyszymy artystce, poznajemy tajemnice jej warsztatu i sposób pracy. Zofia Rydet opowiada przy tym o sobie i swojej twórczości, dzieli się przeżyciami, lękami, nadzieją i wiarą w wartości nieprzemijające.

w górę stronyFILMY ROSYJSKIE:

Brigada
reż.: Ł. Nigłas
Estonia 2000, 57 min.

Mniej więcej od X wieku na półwyspie Jamał Nieńcy trudnią się wypasem reniferów. W czasach sowieckich przymusowo zostali osiedleni w kołchozach. W Jamałskim kołchozie istaniały 22 "brygady". W ciągu roku owe brygady koczowały na obszarze, obejmującym tysiące kilometrów. Film ukazuje codzienność koczowników w dobie obecnej.

w górę strony


Wremiana snowidenii
reż.: E. Nowik, A.Słaninsz
Rosja, Litwa 1982, 95 min.

Film etnograficzny, szczegółowo przedstawiający tradycje szamańskie kilku narodów Syberii.

w górę strony


Put' k swiatliszcziu
reż.: A.Gołowniew
Rosja 1997, 47 min.

Poetycki film o wierzeniach i życiu Nieńców - małego syberyjskiego narodu, zamieszkującego okolice półwyspu Jamał.

w górę strony


Choziajka cziuma
reż.: O.Baraeb
Rosja 1998, 16 min.

Jeden dzień z życia Nieńców Jamł–mo ("Długie jezioro"). Jest to jedyna społeczność, której w czasach ZSRR udało się uniknąć kolektywizacji i do chwili obecnej zachować swój tradycyjny sposób życia.

w górę strony


Predskazanije cziołotuj
reż.: A. Semionow
Rosja, Sacha - Jakucja 1996, 40 min.

Monolog 108 - letniej ewenkijskiej szamanki Matreny Perowny Kulbertinowej o jej życiu, wierze i obyczajach szamańskich.

w górę strony


Szestaja cziast' mira
reż.: D. Wiertow
ZSRR 1929, 55 min.

Film zaliczany do kanonu klasyki filmu etnograficznego. Reżyser zestawia małe rosyjskie narody, będące częścią Związku Radzieckiego, z życiem Zachodu, ukazując zepsucie tego drugiego.

w górę strony


Cziławiek z kinoaparatam
reż.: D.Wiertow
ZSRR 1926, 63 min.

Film, który zyskał status kamienia milowego w historii dokumentalistyki. Jeden dzień z życia radzieckiego miasta ukazany przy pomocy nowatorskich rozwiązań sztuki filmowej jest jednocześnie świadectwem epoki i artystycznym manifestem.

w górę strony